Two new translations of ICL documents

The 1st of May statement of the ICL is now also available in Chinese and the “Appeal to all Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organizations to join the International Communist League” has been translated to Vietnamese.

“饥寒交迫,穷困潦倒,掠夺战争,对敢于抗议者施以严酷的审查和镇压,道德和智力堕落,颓废糜烂,环境破坏。垂死的帝国主义世界体系对我们犯下的罪行罄竹难书,因为它就是彻头彻尾的反动。这个体系与人类进步格格不入,它已有一只脚踏进坟墓,它必将被扫除,而武装革命的熊熊烈火必将把它发臭的尸体烧成灰烬,由此,这场瘟疫才会永远不会再来折磨地球。事情就是这样。”

Continue reading

“Sự thành lập thành công của Hội Nghị Quốc Tế Maoist Thống Nhất và nền tảng của Liên đoàn Cộng sản Quốc tế là những thành tựu lớn của giới vô sản ở khắp nơi và là một cú đánh mạnh vào công cuộc phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, tư tưởng phản động ở quanh thế giới, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội. Cuộc nhảy vọt lớn này mới xảy ra chỉ dưới hai tháng trước; Bản nghị quyết và Bản tuyên ngôn của Liên đoàn đã được dịch sang hơn 15 thứ tiếng và sự thành lập của Liên đoàn đã được tôn vinh bằng những hành động thiết thực ở ít nhất 20 quốc gia, hành động từ những graffiti được vẽ, treo cờ, có những bức phướn, bức áp-phích, hoạt động phát tờ rơi và một quộc biểu tình lớn của những người cộng sản với hàng trăm đồng chí tham gia ở Đức, họ đã dâng cao lá cờ và đã đồng thanh nói khẩu hiệu của Liên đoàn. Đây là một sự kiện lớn chưa bao giờ diễn ra trong lịch sử, tại đây, lực lượng vô sản trên khắp năm châu đã thực hiện những hành động truyền bá dưới khẩu hiệu: Đoàn kết lại dưới lá cờ chủ nghĩa Mao! Lật đổ chủ nghĩa xét lại! Liên đoàn Cộng sản Quốc tế muôn năm! Cái chất và lượng của của những hành động trên là những bằng chứng không thể chối cãi của khoẳng khắc lịch sử trọng đại này, một cuộc nhảy vọt và một nguồn năng lượng tràn trề mà Liên đoàn Cộng Sản Quốc Tế đã đem lại.”

Continue reading

Previous post Palestine resists Israeli aggression once more
Next post Yankees increase their military presence in the Philippines