Norwegian: The 1st of May statement of the ICL

Proletarer i alle land, foren dere!

Mai 2023:

NED MED IMPERIALISMEN!

LEVE INTERNASJONALT KOMMUNISTISK FORBUND!

Sult. Uhemmet elendighet og fattigdom. Røverkriger. Brutal sensur og undertrykking av dem som våger å protestere. Moralsk og intellektuell degenerering, dekadanse og forråtnelse. Ødeleggelse av miljøet. Listen over styggedom som det døende imperialistiske verdenssystemet gir oss er uendelig, for det er ingenting annet enn reaksjon over hele linjen. Dette systemet er uforenlig med fremgang for menneskeheten. Det er kommet til sin endetid. Det må feies bort og det illeluktende liket må reduseres til aske av den væpnede revolusjonens kraftige bål, slik at denne pesten aldri kommer tilbake for å plage jorden. Og slik vil det bli.

Imperialistene er i dyp allmenn krise og forsøker å utsette sin druknedød med mer utbytting og undertrykking av arbeiderklassen og folket, samt strebe mot omfordeling av byttet som er de undertrykte landene. De forbereder den imperialistiske verdenskrigen, uten å ville slippe den løs ennå. Opportunisme og revisjonisme, som etablerer seg for å så villeding og forvirring blant massene bak en rød maske og veksten av de ultrareaksjonære og fascistiske partiene og regjeringene, som lover å løse krisen med «jernhånd», er uttrykk for den imperialistiske ordens dype politiske krise. Verdenssituasjonen er kompleks, alle de grunnleggende motsetningene skjerpes, spesielt motsetningen mellom imperialismen og de undertrykte folkene og nasjonene. Kaoset øker dag for dag og det er stor uorden. Massene kjemper og gjør motstand i Asia, Afrika og Latin-Amerika, de revolusjonære stormsentrene, og også i Europa og Nord-Amerika, i hard kamp for å forsvare sine rettigheter, sitt land, mot reaksjonære tiltak. De styrter regjeringer og står imot grusom undertrykking. De gir uselvisk sitt blod. Situasjonen er fantastisk og perspektivene er strålende. Fra kaos og uorden vil en ny stor orden oppstå. Det internasjonale proletariatet vil lede de undertrykte folkene og nasjonene i de demokratiske og sosialistiske revolusjonene, og etablere proletariatets diktatur over hele jorda. Med kulturrevolusjoner vil vi marsjere under de flammende røde fanene med hammer og sigd til vårt endelige mål, det klasseløse samfunnet, uten stater og hærer, hvor det ikke er noen undertrykkelse eller utbytting: kommunismen.

Grunnleggerne våre, Marx og Engels, lærte oss at i kampen om makten er organisasjon det viktigste våpenet. Det er derfor de grunnla kommunistpartiet, proletariatets politiske parti, hvis mål er å erobre makten gjennom revolusjonær vold og lede klassen på veien til kommunismen. Lenin ga oss partiet av en ny type – den organiserte fortroppen –, og ga form til kravene fra grunnleggerne om et parti «som er adskilt fra og står i motsetning» til alle partiene til de eiende klassene, en proletarisk krigsmaskin. Formann Mao ga oss en mesterlig forståelse av sammenhengen mellom revolusjonens verktøy: kommunistpartiet, den revolusjonære folkehæren under dets absolutte ledelse og enhetsfronten som fronten til de revolusjonære klassene under proletariatets hegemoni, basert på arbeider-bonde-alliansen.

Verdens kommunister, væpnet med vår ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, der maoismen utgjør det nye, tredje og høyere stadiet, akkurat slik formann Gonzalo definerte det, i dag, som i går og i morgen, med den største optimisme og med ubrytelig tro, kjemper for rekonstituering av kommunistpartiene som er ødelagt av de falske ledernes revisjonistiske forræderi, og for konstituering der de ikke har eksistert tidligere. Vårt store røde fyrtårn er kommunistpartiene som står i første rekke i den proletariske verdensrevolusjonen, som holder oppe faklene i folkekrigene i Peru, Tyrkia, India og Filippinene. Uten kommunistpartiet kan vi ikke lede klassen og folket til å gjøre revolusjonen. Vi kan med vårt parti som anvender vår ideologi kreativt på de konkrete forholdene som vi utvikler innenfor, med revolusjonær vold, med folkekrigen, forvandle verden, ødelegge det gamle og råtne og i hovedsak konstruere det nye, vitale og mektige. Med et sinn væpnet med maoismen, med geværet i hånden, under ledelse av kommunistpartiet, vil proletariatet fullføre sitt historiske oppdrag som banemann for borgerskapet og alle dets byråkratkapitalistiske og føydale lakeier.

Dette er det som må gjøres. Det være seg i motstandens land sør i Mexico eller i de opprørske banlieuene1 i Frankrike. Det være seg i Nepal for å gjenoppta folkekrigens vei, eller det være seg i USA for å angripe yankee-imperialismen fra innsiden av dens egen buk. Det være seg på slagmarken i Ukraina for å nedkjempe den russiske imperialistiske aggresjonen eller det være seg for å gjenopprette sosialismen i Kina . Å kjempe under maoismens fane mot imperialismen, revisjonismen og verdensreaksjonen, i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen, er nødvendig for at revolusjonen skal uttrykke seg stadig sterkere som den politiske og historiske hovedtendensen, slik den er. Det er dette som svarer til hovedmotsigelsen mellom imperialismen på den ene siden og de undertrykte nasjonene på den andre siden. Det svarer til vekten av massene i verdensrevolusjonen, for i dag lever mer enn 70 % av verdens befolkning i de undertrykte nasjonene, og av denne enorme massen er det store flertallet bønder.

Det er nettopp derfor vi, femten marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner fra fjorten land, dannet Internasjonalt Kommunistisk Forbund (IKF) i fjor. Med denne nye organisasjonen for det internasjonale proletariatet har vi tatt et svært viktig sprang av stor betydning i kampen for å rekonstituere den kommunistiske internasjonalen. Vi har begynt å overvinne splittelsen i den internasjonale kommunistiske bevegelsen, forent oss fast under maoismen og bekjempet revisjonismen som hovedfaren.

Grunnleggelsen av IKF er resultatet av en stor og kompleks prosess over mer enn fire tiår. Den lukker ikke prosessen med kamp for å forene verdens kommunister. Det mangler fortsatt mye for å nå dette målet. Alle de marxistisk-leninistiske-maoistiske partiene og organisasjonene som ønsker å arbeide for enhet og mot splittelse, som deler målene om å reise, forsvare og anvende maoismen, kjempe mot revisjonismen og tjene den proletariske verdensrevolusjonen, oppfordres til å forene seg med vårt oppdrag. IKF er et redskap for kampen til det internasjonale proletariatet og for alle de som blir utbyttet og undertrykt av imperialismen. Det legemliggjør den proletariske internasjonalismen, kommunismens ånd. Det lar oss, kommunister og revolusjonære i alle land, igjen begynne å rykke frem som en eneste verdensarmé.

Dette året har en spesiell betydning for kommunistene. I år feirer vi at det er 130 år siden fødselen til formann Mao. I dette året er IKF og alle verdens kommunister forpliktet til å gjennomføre en utvidet kampanje for 130-årsdagen til formann Mao, og å kraftfullt spre hans teoretiske og praktiske arbeid blant de bredeste massene. Det er grunnen til at vi kaller alle kommunister, proletariatet og de undertrykte folkene i verden til å feire hans store og høyst levende arv, ved å reise den marxist-leninist-maoistiske fanen til den høyeste toppen, for å feie imperialismen og reaksjonen vekk fra jordens overflate i en kamp til døden mot revisjonismen og all opportunisme.

I et internasjonalt rammeverk preget av en revolusjonær situasjon i økende utvikling, midt i den akselererende prosessen hvor imperialismen går under, er forholdene gode. Denne 1. mai vil vi marsjere med glede, og trosse alle utfordringene med absolutt besluttsomhet for å knuse murene til det gamle samfunnet, vel vitende om at det er dømt til å utslettes av massenes krefter under ledelse av kommunistpartiene. Vi vet at det å våge å kjempe er å våge å vinne. Derfor, som vår hymne sier: Nå drønner det av rettens velde, til siste kamp det gjøres klar.

LENGE LEVE 1. MAI!

FOREN DERE UNDER MAOISMEN!

PROLETARER I ALLE LAND, FOREN DERE!

Internasjonalt Kommunistisk Forbund

1. mai 2023

Previous post Italian: The 1st of May statement of the ICL
Next post Vietnamese: The 1st of May statement of the ICL