HKP(Maoist)’in “Enternasyonal Komünist Birlik’in Kurulması Konusundaki Tutumu” Başlıklı Açıklamasına Yönelik Değerlendirmemizdir

                  BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) imzalı “HKP(Maoist)’in Enternasyonal Komünist Birlik’in Kurulması Konusundaki Tutumu” başlıklı bir makale geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu makalede HKP (Maoist), Uluslararası Birleşik Maoist Konferansı (UBMK) için önerilen taslak – 2021’de yayınlanan Enternasyonal Komünist Hareketin Dengesi ve Mevcut Genel Siyasi Çizgisi ile İlgili Öneri – UBMK’ın düzenlenmesi ve burada onaylanan Siyasi Bildirge ve İlkeler ile Enternasyonal Komünist Birlik’in kurulması (2022) konusundaki tutumunu ifade etmektedir.


EKB olarak HKP (Maoist)’in, EKB hakkındaki tutumunu açıklamasını önemli bulmaktayız. HKP(Maoist)’in açıklamasının Enternasyonal Komünist Hareketin gelişimi ve birliğinin sağlanması açısından gerekli olan iki çizgi mücadelesine de katkı sunacağına inanıyoruz. Farklılıklarımızın tartışılması, karşılıklı olarak hatalı fikirlerden arınılması ve nihayetinde de Proleter Dünya Devrimine daha fazla katkı sunmak için daha üst düzeyde ve daha geniş enternasyonal birliklerin gerçekleştirilmesi bu tartışmaların canlı bir biçimde yaşanması ile gerçekleşecektir. Bu tarz eleştiri ve değerlendirmelerin kamuya açık platformlarda tartışmak dışımızdaki bileşenlerinde sorunlara vakıf olmasını sağlamak gibi bir faydası bulunmaktadır. Fakat yalnızca bu tarz platformlarla yetinmemek gerekir. Amacımız MLM hareketin yanlışlarından arındırılması, sınıf mücadelesine daha etkin ve güçlü hamlelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ise sorunların gelişimi daha somut, daha ayrıntılı ve daha açık olarak tartışıldığı “ikili platformlar”ı da kullanmamız gerekir. HKP (Maoist) ile EKB arasında bu tarz bir platformun oluşturulması önemlidir ve gereklidir.

“HKP(Maoist)’in Enternasyonal Komünist Birlik’in Kurulması Konusundaki Tutumu” Başlıklı Açıklamasında Yer AlanBazıKonular Hakkındaki Görüşlerimiz

Bizler, komünist hareket içindeki çelişkileri çözmenin tek Marksist-Leninist-Maoist yöntemi olarak açık mücadelenin, iki çizgi mücadelesinin, samimi ve kardeşçe eleştiri ve özeleştirinin savunucularıyız. Bu nedenle, kardeş partilerden gelen eleştiri ve tavsiyelere gereken değeri veriyoruz ve gerekli olduğu kanıtlandığında ciddi bir özeleştiri yapmaya hazırız. Bununla birlikte, HKP (Maoist)’in açıklaması bazı soruları gündeme getirmekte ve UBMK, EKB’nin kuruluşu ve Enternasyonal Komünist Hareket’in (EKH) birliği konusunda bazı açıklamaları gerektirmektedir.

1) Herhangi bir sorunda doğru sonuçlara ulaşmak için öncelikle nesnellikten hareket edilmelidir. Gerçeği olgularda aramak yerine idealist bir yöntem izleyerek kafamızda oluşturduğumuz ya da sonucunu önceden kendimizin belirlediği olguları gerçeğin yerine ikame etmek takdir edersiniz ki MLM’le örtüşmez. Bu tarzı izlemekten kaçınmak gerekir. Özellikle de enternasyonal proletaryanın adına konuşuyorsak ve enternasyonal proletaryanın çıkarlarına hizmet ediyorsak bu durumda daha da hassas olmalıyız. Eğer bilgiyi edinim biçimimizde sorun varsa o bilgiler üzerinden çıkaracağımız sonuç ya da sonuçlarda daha baştan hatalı olacaktır.

HKP(Maoist)’in açıklamasında bu durum fazlasıyla mevcuttur. HKP(Maoist) açıklamalarına damgasını vuran sonuçlara hangi veriler ve hangi çabalar sonucu ulaşmışlardır? UBMK hazırlık sürecinde kamuoyuna da yansıyan tartışmalardan ve yine sonuç olarak EKB içerisinde yer almayı reddeden parti ve örgütlerin açıklamalarından yola çıkarak bir sonuca ulaşmışlarsa bunun doğru olmayan ve sorunların ele alınışında bilimsel bir yöntem olamayacağı açıktır. HKP(Maoist) açıklamasında çıkardıkları sonuçları somutlamak için EKB içinde yer almayan (şu ya da bu gerekçeyle) ve EKB oluşumuna eleştirel bakan parti ve örgütlerin açıklamalarını referans göstermeleri ve yine bu eleştirileri esas olarak doğru kabul etmelerinden bu sonucu çıkarabiliriz:”Tamamen olmasa da EKB’nin oluşumu konusunda uluslararası örgütlerin MLM partilerinin eleştirel değerlendirmelerine ve argümanlarına büyük ölçüde katılıyoruz”. Yoldaşların açıklamalarından anlaşılmaktadır ki sonuca ulaşırken izlenen temel yöntem bu olmuştur. (Burada kastettiğimiz HKP(Maoist)’li yoldaşların getirdikleri ideolojik-teorik eleştiriler değildir. Kastettiğimiz, EKB oluşana kadar geçen süreç ve bu süreç içinde yaşanan gelişmelerdir.)


Öncelikle şunu belirtelim; EKB içinde yer almayan ve EKB’ye eleştirel bakan parti ve örgütlerin yaptıkları eleştirileri bizlerde önemsiyoruz. Bu eleştiri ve değerlendirmeler içerisinde dikkate aldığımız, kendimizi daha güçlü bir biçimde sorgulamamıza hizmet eden yanların olduğunu da açıklıkla ifade edebiliriz. Bu dün de böyleydi bugün ve sonrasında da böyle olacaktır. Tüm bu süreç boyunca mutlaka ki eksikliklerimizde olmuştur. Yıllar boyunca devam eden, onlarca ikili ve çoklu görüşmelerin yapıldığı, temel noktalarda birleşilse de birçok noktada farklılıklara sahip parti ve örgütlerin oluşturduğu bir platform sürecinden bahsetmekteyiz. Her şeyi mükemmel ve eksiksiz gerçekleştirdiğimizi söylemek gibi yaklaşımımız olmadı ve olmayacaktır. EKB’nin oluşumu gerçekleşene kadar geçen süreçte yürütülentartışmaların biçim ve içeriğinde eleştirilebilecek noktaların olması ya da yeterince tartışma yürütülmediği gibi eleştiriler yapılabilir. Tüm bunların anlaşılır bir yanı vardır. Bu anlamda değerlendirmelere ve eleştirilere kapalı değiliz. HKP(Maoist)’in EKB’ye eleştirel bakan parti ve örgütlerin eleştiri ve değerlendirmelerine önem vermesi, ciddiye almasında bizler açısından bir sıkıntı yoktur ve olamaz da. HKP(Maoist) yoldaşların buradaki temel problemi yalnızca EKB’ye eleştirel bakanların eleştiri ve değerlendirmeleriyle kendilerini sınırlamalarıdır. Yine aynı biçimde yalnızca kamuoyuna açılan belgeler üzerinden sonuç çıkarımı problemli bir yaklaşım anlamına gelir. Tüm bu süreç boyunca birçok ikili ve daha geniş katılımlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu ikili ve çoklu görüşmelerde UBMK süreci ve yaşanan sorunlar, farklılıklar hakkında EKB içinde yer almayı doğru görmeyen parti ve örgütlerde dahil olmak üzere birçok görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde tartışmaların hangi noktalarda yürütüldüğü, görüşmelerde yer alan parti ve örgütlerin sorunlar karşısında takındıkları tavırlar belgeleriyle mevcuttur. Tüm bu süreçlerden bağımsız yalnızca kamuoyuna açıklanmış belgeler üzerinden süreci tanımlamaya çalışmak ve gösterilen çabaları bir kenara atmak kabul edilemez.


2) HKP(Maoist)’li yoldaşlar tüm süreç boyunca hiçbir biçimde ne UBMKÖK ne de UBMK sürecinde yer alan parti ve örgütlerle iletişime geçme ihtiyacı ve sorumluluğu duymamışlardır.

Birleşik Maoist Enternasyonal Konferansı eski Koordinasyon Komitesi ve onu oluşturan partiler, HKP (Maoist) ile doğrudan ve güvenli kanallar kurmak için her yolu denediler, böylece bu kanal aracılığıyla EKB’nin tüm önemli konularını ve Birleşik Maoist Enternasyonal Konferansı düzenleme hazırlık çalışmalarını doğrudan bilgilendirebilir ve tartışabilirdik. Fakat HKP(Maoist) bizler tarafından gösterilen tüm bu çabaları yanıtsız bırakmışlardır. Mutlaka ki her parti ve örgütün olduğu gibi HKP(Maoist)’in kendine özgü ve kamuoyuna açmak zorunda olmadığı gerekçeleri vardır. Fakat yıllar boyunca devam eden bir ilişkilenmeme sürecinden bahsetmekteyiz. Tüm bu ilişkilenmeme sürecinin sonunda ise yoldaşlar ne eski Uluslararası Birleşik Maoist Konferans Örgütleme Komitesi (UBMKÖK), ne EKB merkezi ne de EKB’yi oluşturan parti ve örgütlerden hiçbiri ile iletişime geçmeden, herhangi bir bilgi talep etmeden açıklama yapmayı tercih etmişlerdir. Şaşkınlık verici bir durumdur!

3) HKP(Maoist)’in EKB’nin teorik, ideolojik, örgütsel, politik formasyonuna ilişkin getirdikleri eleştirileri ciddiye almaktayız. Tüm bu eleştiri noktaları tartışılabilir özellikler taşımaktadır. Enternasyonal Komünist hareketin daha sağlam ideolojik-teorik-politik ve örgütsel bir zeminde gelişimi açısından aynı zamanda gereklidir de. Oportünist uzlaşmacılık yerine iki çizgi mücadelesi tercih edilmelidir. UBMKÖ sürecinde yürütülen tartışmalarda farklı parti ve örgütlerden ve hatta şu anda EKB içerisinde yer alan bazı parti ve örgütlerden de benzer eleştiriler, değerlendirmeler gelmiştir. EKB, HKP(Maoist)’in açıklamasının aksine bu farklılıklarla mevcut olan ve bu farklılıkları bünyesinde barındıran bir örgütlenmedir. Bu farklılıklar yok sayılmamakta, tartışılmakta ve tartışılmaya da devam edecektir. Bunlar tartışma sürecinde kamuoyuna da yansımıştır. Fakat burada önemli olan Proleter Dünya Devrimi’nin ihtiyaçları esas alındığında farklılıkları nasıl ele alacağımız, hangi yöntemlerle birlik-mücadele-birlik çizgisinde ilerleyeceğimizdir. Temel ilkeler konusunda bir anlayış birliği oluşturulmuş ve bu temel ilkeleri esas alan ve tartışarak birlikteliğini geliştirmeye çalışan bir tutum izlenmektedir. Dünya çapında sınıf mücadelesinin içinden geçtiği süreç ve Proleter Dünya Devriminin ihtiyaçları düşünüldüğünde bu yöntemin çok daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

4) HKP (Maoist) açıklamasında bizi, sözde iki çizgi mücadelesini engelleyecek sekter bir tutum ve yanlış bir çalışma yöntemine sahip olmakla suçlamaktadır. Bu iddiayı ortaya atarken, böyle bir değerlendirmenin hangi nesnel gerçeklere ve bilgilere dayandığını açıklamıyorlar. Başkan Mao Zedung sekterizmi “kapalı kapılar” politikası olarak tanımlamıştır. Bu ifadenin nesnel bir temeli olmadığını görmek için kısa bir nesnel analiz yeterlidir.

UBMK’ın hayata geçirilmesi ve EKB’nin kurulması bir gecede hazırlanmış bir olay değildir, tam tersine, özellikle ve en yoğun olarak 2012’den 2022’ye kadar geçen on yıl içinde ideolojik, politik ve örgütsel hazırlığın yükseltildiği ve EKH’deki iki çizgi mücadelesinin önemli bir yükselişiyle sonuçlanan on yıldan fazla süren yoğun enternasyonalist çabaların sonucudur. Bu dönemde, çok sayıda belgenin, teorik derginin ve kamuoyu açıklamasının formüle edilip yayınlanmasının yanı sıra, onlarca geniş Parti toplantısı, onlarca buluşma ve yüzlerce çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar ve buluşmalar, oldukça büyük maddi çabalar gerektiren, sorunları masaya yatıran, belgeler ve açıklamalar temelinde, gerekli hazırlık süresiyle, binlerce sayfalık belge, koordinasyon, deneyim alışverişi ve eğitim çalışması ve birleşik eylem kampanyaları ile yüz yüze gerçekleştirildi. Bu etkinlikler arasında Avrupa’daki Marksist-Leninist-Maoist parti ve örgütlerin yedi toplantısı, Latin Amerika’daki parti ve örgütlerin beş toplantısı ve Amerika’daki MLM Parti ve Örgütlerinin Birinci Konferansı bulunmaktadır. Bunlardan HKP (Maoist) bizzat katılmış (Latin Amerika Partileri III Toplantısına) ve dördüncüsünde hazır bulunmasının imkansızlığını bildirmiş ve katkı göndermek için gündemi talep etmiştir; bu talep, UBMK sürecini her türlü yolla engellemeye kararlı belirli bir grubun eline yanlışlıkla geçen bilgi sabotajı nedeniyle ulaşmamıştır. Bu süreçte, doğrudan iletişim kanalları bulunan hem sürece katılan hem de sürecin dışında kalan ve her zaman sürece katılmaya çağrılan tüm Marksist-Leninist-Maoist parti ve örgütler yer aldı. Hepsi doğrudan ve şahsen UBMK’ya katılmaya davet edildi.

Ayrıca vurgulanmalıdır ki bu, UBMK’in hazırlanmasını sistematik olarak ilerleten ve üzerinde çalışan, EKH’deki ciddi ve uzun süreli güç dağılımının kısmen de olsa üstesinden gelmeyi başaran tek kolektif girişimdi. Bu süreç, sekterliğin aksine, komünistlerin birliği için göstermelik ya da sadece retorik değil gerçek bir çabanın göstergesidir.

Bakalım, eğer böyle bir “sekter tutum” doğru olsaydı, UBMK tarafından onaylanan Siyasi Deklarasyon ve İlkeler (SDİ) versiyonu için Uluslararası Komünist Hareketin Dengesi ve Mevcut Genel Siyasi Çizgisi ile ilgili taslak Öneride yapılan önemli değişiklikler nasıl açıklanırdı? Bu tür değişiklikler nesnel gerçeklerle açıklanmaktadır. UBMK’te aktif olarak yer almak isteyen herkes görüşlerini ortaya koyabilmiş, açık ve samimi bir mücadele yürütmüş, sağlam bir irade birliği ifade etmiş ve en üst düzeyde gerçek birliğe ulaşmıştır. UBMK sürecinin hemen her aşaması iki çizgi mücadelesinin yürütülmesiyle gerçekleştirilmiştir.
EKB üyeleri arasında önemli ideolojik ve siyasi farklılıklar tüm süreç boyunca tartışılmış ve tartışılmaya devam etmektedir. Fakat bu durum katılımcı partilerin MLM’in temel ilkeleri ve EKB için genel siyasi çizginin eksenleri etrafında birleşebilmelerini engellememiştir. Olması gerekende budur. Elbette, UBMK eklektik anlaşmalara değil, Marksizm-Leninizm-Maoizm’in temel ilkeleri üzerinde mümkün olduğunca geniş bir şekilde birleşmeye çalışan iki çizgi mücadelesine dayandığından, hazırlık sürecinde öne sürülen Tartışma Esasları’na yönelik tüm eleştiriler Siyasi Deklarasyon ve İlkeler belgesine dahil edilmedi.

5) EKB’nin oluşturulması sonucunda ortaya çıkan sonucu “Dolayısıyla, ‘birleşik’ adına oluşturulan EKB sadece bir tür Marksist-Leninist-Maoistlerin tutumunu yansıtmaktadır. Birçok partinin birleşik anlayışını temsil etmemektedir.“biçiminde tanımlamak birkaç noktada değerlendirmeyi hak etmektedir. Birincisi, sorunumuz oluşan ya da oluşacak olan platformlara hangi anlayışın damgasını vurduğundan öte ortaya çıkan ideolojik-teorik, örgütsel-politik hattın sınıf mücadelesinde bir karşılığının olup olmadığıdır.İkincisi, “Birçok partinin anlayışını temsil etmemektedir.” saptaması objektif değil subjektif bir değerlendirmedir. EKB neye ve kime göre “birçok partinin birleşik anlayışını temsil etmemektedir? EKB’yi oluşturan MLM bileşen sınıf mücadelesinin içinde bulunduğumuz koşullarının komünistlere merkezi bir platform oluşturmayı koşulladığı konusunda hemfikir olmuşlardır. MLM güçlerin bir kısmı ise çeşitli gerekçelerle bu oluşumu gerçekleştirmenin içerisinde yer almamışlardır.Doğal olarak kabaca iki ayrı anlayış ve iki ayrı yönelim ortaya çıkmıştır.Oluşacak ve oluşturulacak hiçbir platform “bütünü” temsil etmez. Bütünü temsil etmek her zaman genel hatlarda,temel ilkelerde ve genel yönelimde ortaklaşmak biçiminde olur. EKB özgülünde gerçekleştirilen de bu olmuştur. Tabii ki mümkün olduğunca geniş bir bileşenin ortaklaşması tercih edilir. Fakat, daha geniş bir bileşenle ortaklaşmak adı altında, içinden geçtiğimiz dönem ve önümüzdeki süreç açısından kendisini dayatan komünistlerin uluslararası alanda birleşik bir merkezini oluşturmayı bilinmez bir tarihe havale etmek bizler açısından tercih edilebilir değildir. Ayrıca EKB kuruluş açıklamasında da ifade edildiği gibi tüm MLM’lere açık bir örgütlenmedir. UBMK’a gidilirken “UBMKÖK’nin sunduğu tartışma taslağını kabul edenler gelebilir diğerleri gelemez” gibi bir yaklaşımda bulunulmamıştır. Tam tersine UBMÖK tarafından tartışmaya açılan taslağa eleştirel bakanların UBMK’da görüş ve eleştirilerini ortaya koymaları, düşüncelerini hakim hale getirmeye çalışmalarını, UBMK’a katılma kararı alan ama UBMÖK’nin siyasal taslağına eleştirel bakanlarla birlikte daha güçlü bir mücadele birliği oluşturabilecekleri vb. ifade edildi. Tüm bu çabalara rağmen ısrarla uzak durma tercih edilmişse eleştirilmesi gereken kimlerdir? Başka bir ifadeyle daha geniş bir birliktelik oluşturulmasının önünde engel olan kimlerdir?


6) HKP(Maoist) açıklamasında, “Partimiz 2017 yılında ‘Uluslararası Örgütün Oluşumuna İlişkin Politika’ belgesini yayınlamış ve bu belge Maoist Yol’da yayınlanmıştır.”, “Bundan önce partimiz, Enternasyonal Komünist Hareketin deneyimleri hakkında açıkça yazdığı, mevcut uluslararası durumu ve hareketin sentezini yaptığı ve buna uygun Uluslararası komünist örgütün oluşumu hakkında, yani Maoist partileri, örgütleri ve ilgili ideolojik, politik ve örgütsel yönleri içeren proleter bir uluslararası örgüt hakkında bir belge yayınladı. ICM bunu da yayınladı. Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist), Tunus, PCR-RCP Kanada-Isra, Afganistan Komünist Partisi (Maoist), Union Obrera Communista (MLM) sorumlu bir çalışma ve gözlem yaptı, eleştirel notlar yazdı ve tartışılması için CUMIC’e gönderdi. Ancak organizatörlerden ve destekçilerden herhangi bir yanıt gelmedi.” denilmektedir.


HKP(Maoist) açıklamasında Enternasyonal Komünist Hareket için önerilen(2017 tarihli HKP(Maoist) MK kararı) platform tartışmasının hangi gerekçelerle gündemleşmediği tartışması yapılabilir. Bizce bunun en önemli nedeni HKP(Maoist)’in bahsini ettiği belgeyi diğer parti ve örgütlerin gündemine sokmak için özel bir çaba içerisinde olmamasıdır. İnternet üzerinden ya da “aracılar vasıtasıyla” iletilen bir belgeden bahsetmekteyiz! HKPM(Maoist)’in yukarıda yazısından aktardığımız bölümden de görüleceği gibi “başkaları” bu açıklamayı gündemleştirme çabası içinde olmuşlardır. Dolayısıyla da, bu belge birçok parti ve örgütün zaman zaman enternasyonal komünist harekete ilişkin yazdığı bir açıklama olarak kalmıştır. Takdir edilecektir ki her parti veya örgütün yaptığı her açıklama mutlak bir biçimde diğer parti ve örgütlerin gündemine girmek zorunda değildir. Bunun için özel bir çaba içerisinde olmayan HKP(Maoist)’in EKB değerlendirmesi yaparken “bizim belgemizi niye tartışmadınız” yaklaşımının bir karşılığı yoktur.
Bu sorunun bir başka boyutunu da açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. HKP(Maoist) açıklamasında EKB ile sonuçlanan sürecin başlangıcında HKP (Maoist)’de yer alan partilerden biridir. HKP (Maoist) Enternasyonal komünist Hareketin merkezileşmesi görüşmelerinde ve bu anlamda tartışmaların gerçekleştirildiği ikili ve çoklu toplantılar içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla, EKB birden bire “gökten düşmemiştir.” Ya da “belirli bir grubun” denetim ve planlaması ile başlayan bir sürecin sonucu değildir. Bu sürecin başlangıcında yer alan HKP(Maoist) tüm bunları bir kenara bırakarak 2017 yılında bahsi geçen belgeyi yayınlayarak kendisine başka bir hat çizmiştir! HKP(Maoist) başlangıcında içerisinde yer aldığı MLM hareketi merkezileştirme çalışmalarından koparken birlikte yol yürüdüğü parti ve örgütlere bu süreçten çekileceğine ilişkin bir açıklama yapmış mıdır? Yapmamıştır. Hem bunu yapmayıp hem de bir belge yayınlayıp bu belgenin tartışılmamış olmasından yakınmak tutumun kendisi değerlendirmeye muhtaçtır.


7) HKP(Maoist) açıklamasında “Merkez Komitemiz, EKB’nin oluşumunda izlenen süreç yerine, EKB’deki partilerin yanı sıra, ideolojik olarak bunlara yakın olan tüm Marksist-Leninist-Maoist devrimci parti ve örgütlerin, tüm partilerin onayı ve oybirliğine dayalı olarak çalışan ortak bir forumda bir araya gelmesine şiddetle ihtiyaç olduğu görüşündedir.” denilmektedir. EKB’nin oluşum süreci hakkında subjektif bir değerlendirme ile EKB’yi mahkum ederek ve EKB örgütlenmesini yok sayarak “tüm partilerin onayı ve oybirliğine dayalı ortak bir forumda bir araya gelme…” biçimindeki öneri ise bizler açısından anlaşılır değildir. EKB’nin eksik ve yetmezlikleri olduğunu hatta kimi yanlışları olduğunu da söyleyebilirsiniz, ki bunlar söylenmektedir. Bu örgütlenmenin eksiklerini, yanlışlarını, yetmezliklerini gidermeye çaba göstererek Enternasyonal Komünist Hareketi daha geniş bir bileşenle var olan örgütlenme etrafında merkezileştirmekten neden kaçınılıyor? 14 ülkeden 15 parti ve örgütün uzun ve yoğun emek gerektiren bir süreç sonucunda oluşturduğu merkezi bir örgütlenme oluşturulmuşken adeta bunu görmezden gelerek başka bir platform oluşturma çabası bizler açısından kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Maoizm Altında Birleşmek

UBMK’in hazırlanması, geliştirilmesi ve sonuçlandırılması, iki çizgi mücadelesinin yol göstericiliğinde gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen tartışmaların sonucunda üç ana sütünun etrafında birleşilmesinin, MLM’ler açısından temel birleşme ve hareket noktası olduğuna karar verilmiştir: 1)Marksizm-Leninizm-Maoizm’in Savunulması, 2) Revizyonizme Karşı Mücadele, 3) Proleter Dünya Devrimi.

Ancak, bu ilkelerin EKB’nin bugünkü koşullarına uygulanışını göz önüne alırsak, bu ilkeleri, EKB’nin bugünkü temel sorununu, yani “Maoizm altında birleşme” görevini üstlenip üstlenmemeyi önemli ölçüde özetleyen tek bir ana sloganda özetleyebiliriz. Bu slogan, Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkelerinin şaşmaz savunusu temelinde, UBMK’in çalışmalarına ve EKB’nin kuruluşuna rehberlik eden ruh ve rehberdi ve EKB’de Marksizm ve revizyonizmi ayıran yol gösterici bir ilke olarak kalması gerektiğine inanıyoruz.

Bu ideolojik-teorik ve siyasi-örgütsel sorunların Marksist-Leninist-Maoist parti ve örgütler tarafından geniş bir şekilde tartışılıyor olması, UBMK’in uzun yıllara yayılan hazırlık sürecinin başarıyla ilerletilmesi ve nihayetinde EKB’nin kurulması enternasyonal proleter hareketin mücadelesinde önemli bir anlama sahiptir.Bu uzun ve zorlu süreç eksikliklerine rağmen yoğun bir emek ve çaba ile gerçekleştirilmiştir. EKB’nin kuruluşu, iki çizgi mücadelesinin önünü tıkamak yerine, Enternasyonal Komünist Harekette gelişmeye devam eden iki çizgi mücadelesini daha yüksek bir düzeye çıkarmıştır.
Bu yılın Mart ayında, 2023’te, EKB, EKH’nin birliğine ilişkin bir Karar aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yaptı ve bu konudaki tutumunu ve UBMK’den sonra EKH’nin birliği ile ilgili bir dizi konuyu kesin bir şekilde ifade etti. HKP (Maoist) bu karara atıfta bulunmamaktadır. Bu nedenle bu önemli belgeden birkaç alıntıya yer vereceğiz:
Enternasyonal Komünist Birlik, bölünme değil birlik için çalışmak isteyen ve üç temel ilkeyi savunan tüm MLM Parti ve Örgütleriyle doğrudan ilişki kurmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır: 1. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in savunulması, 2. Revizyonizme karşı mücadele ve 3. Proleter Dünya Devriminden yana olmak. EKB, iki çizgi mücadelesini yükseltmeyi ve ideolojik ve siyasi birliği teşvik etmeyi amaçlayan toplantılar, buluşmalar ve forumlar düzenleyerek çalışacaktır. Bu nedenle, birlik-mücadele-birliğin geliştirilmesine hizmet eden tüm önerileri, girişimleri, forumları destekleyecektir. Tıpkı Siyasi Deklarasyon ve İlkeler’de teyit edildiği gibi:
Yeni uluslararası örgüt, demokratik merkeziyetçiliğe ve kendisine uyan parti ve örgütler arasında karşılıklı ve sürekli istişare yoluyla sorunların çözümüne dayanan ideolojik, siyasi ve örgütsel bir koordinasyon merkezidir ve bu prosedürü – aynı ilke ve amaçlarla katılmakla birlikte – dışında kalan herkese genişletecektir. Bu nedenle, EKB’nin kuruluşu birlik için mücadele sürecini kapatmamakta, ancak “Maoizmin komutası ve rehberliği altında Komünist Enternasyonal’in yeniden kurulması için örgütlü mücadelenin” yepyeni bir aşamasını açmaktadır. Bizler şanlı Komünist Enternasyonal’in yeniden kurulması için mücadele etmeye hazır ve kararlıyız.


Enternasyonal Komünist Hareketin (EKH) aktif ve önemli bir bölümü Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkeleri temelinde birleşebilirken, bu partiler neden bunu yapmasınlar? İfadenizde bu ilerleme neden birlik için bir sorun olarak nitelendiriliyor? Böyle bir birlik ancak tüm EKH’nin aynı anda birleşmesi ile sağlanabilir mi? Devrim için öznel faktörlerin çok zayıf olduğunu, EKH’nin çok kötü olduğunu düşünmek ve aynı zamanda 15 parti ve örgütün Marksizm-Leninizm-Maoizm ilkelerinin ideolojik temelinde ve EKH için genel siyasi çizgide ileri eksenlerde sıkı ve bilinçli bir şekilde birleşmesinin olumsuz bir şey olduğunu iddia etmek paradoksal bir sonuç teşkil etmiyor mu? Enternasyonal proletaryanın tarihsel deneyimi bunun tam tersini, öncelikle proletaryanın uluslararası birliği için mücadelenin birleşme ve ayrılma yoluyla gerçekleştiğini (1., 2. ve 3. Enternasyonaller) göstermedi mi?
HKP (Maoist) tarafından Siyasi Deklarasyon ve İlkelerde yer alan Genel Siyasi Çizgiye yönelik eleştiri ve değerlendirmelerin, iki çizgi mücadelesinin ortasında devrimci proleter yöntem ve ölçütlere uygun olarak örgütlü bir şekilde açıklığa kavuşturulması gereken ilgili konular olduğunu düşünüyor ve bu konuların her birini iki taraflı, doğrudan ve örgütlü bir şekilde tartışma fırsatı bulmayı umuyoruz. Bununla birlikte, bu farklılıkların Enternasyonal Komünist Birlik’in kuruluşunda 15 parti ve örgütün birliğine temel teşkil eden temel ideolojik ilkelerden herhangi bir sapmayı temsil etmediğini vurguluyoruz. Enternasyonal Komünist Hareketin bu kızıl bayrak altında yeniden birleşerek ilerleyeceğine ve emperyalizme, gericiliğe ve tüm revizyonizm ve oportünizme güçlü bir darbe vuracağına inanıyoruz.

ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK
Ekim 2023

Previous post Blackout in São Paulo: Military Police is shot during Popular Rebellion to restore power
Next post The Youth rebels against the police in Edinburgh, Scotland