AEL PROGRAM, İŞLEYİŞ

Dünyanın Bütün Antiemperyalistleri, Birleşin!

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELENİN ULUSLARARASI BİRLEŞİK MERKEZİ ÖRGÜTÜ OLARAK ANTİEMPERYALİST LİG

GİRİŞ:

Kendisiyle birlikte tüm insanlığı büyük bir çürümeye yönelten, vahşi ve dizginsiz bir sömürü, baskı ve yağma üzerinden varlığını devam ettiren, açlığın, derin ve yaygın yoksulluğun, bitmek tükenmek bilmeyen haksız paylaşım savaşlarının temel nedeni içinde yaşadığımız ve dünyamıza hükmeden egemen emperyalist (tekelci kapitalist) sistemdir. Ya insanlık, bu vahşi sömürü sistemi nedeniyle ortaya çıkan tüm olumsuzluklarla birlikte yok oluşa doğru sürüklenecek ya da bu çürümüş sistemi hak ettiği yere tarihin çöplüğüne gönderecektir. Bunun başka bir yolu ve ara bir seçenek de yoktur. Antiemperyalist Lig, kendisini sınıf mücadelesinin doğrudan bir parçası olarak tanımlar ve sınıf mücadelesinde iki uzlaşmaz çizgiden birini temsil eder. Temsil ettiği çizgi dünyanın işçi ve emekçilerinin, yoksul ve topraksız köylülüğün, ezilen halk ve uluslarının haklı ve meşru taleplerinin temsiliyetini içerir. Var olana genel bir karşı koyuş, var olandan yakınma değil, değiştirme eyleminin önemli öznelerinden biri olarak kendisini konumlandırır.

Antiemperyalist hat ve siyasi çizginin, tutarlı bir karaktere ve devrim için seferber olan bir niteliğe sahip olması ancak proletaryanın bilimsel ideolojisine tabi olmasıyla gerçekleşecektir.
İşçi sınıfı dışında köylülük, şehir küçük burjuvazisi, ezilen uluslar ve diğer emekçi kesimlerin emperyalizme öfkesi ve tepkisi hiç kuşkusuz sınıfsal nedenlerden dolayı tutarlı bir nitelikte olmayacaktır. Bu sınıfların temsilcisi olan sosyal ve ulusal kurtuluş hareketleri de emperyalizmin tahribatına karşı duran çevre hareketleri, köylü örgütlenmeleri, kadın hareketleri, gençlik hareketleri proletaryanın siyasal çizgisindeki tutarlılığa asla sahip olamayacaklardır. Bu yüzden proletaryanın tarihsel bir görevi de çeşitli örgüt biçimleri, mücadele araçları ve elbette siyasal çizgisiyle tutarsız antiemperyalist güçlere önderlik etmek, kararsızlığı kararlılığa, tutarsızlığı tutarlılığa çevirmek olacaktır. Bu eksende, işçi sınıfının, emperyalizme karşı sınıfsal, sosyal, ekonomik nedenlerle öfke ve tepki duyan müttefiklerini, tutarlı ve kararlı hale getiren bir siyasi çizgi oluşturma görevi vardır.

ANTİEMPERYALİST LİG`İN NİTELİĞİ, PROGRAMI, ÖRGÜTSEL İLKELERİ VE İŞLEYİŞİ

1) İsim: ANTİEMPERYALİST LİG (AEL)

2) Antiemperyalist Lig`in niteliği;

a) Antiemperyalist Lig, antiemperyalist, antikapitalist, antifaşist, antifeodal ve antibürokratik kapitalist bir oluşumdur. Emperyalizme, faşizme,feodalizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve her türlü gericiliğe karşı durur.

b) Antiemperyalist Lig, emperyalist sistemi karşı karşıya olduğumuz tüm sorunların kaynağı olarak görür. Bu nedenle mücadelesi görünür olumsuz sonuçlara karşı mücadeleyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda bu sonuçların nedenlerini de ortadan kaldırmayı hedefler.

c) Antiemperyalist Lig, “kitlelerden kitlelere” politikasını esas alır ve bu politikanın bir gereği olarak kitlelere hesap verme yöntemi olarak eleştiri-özeleştiri mekanizmasını benimser.

3) Antiemperyalist Lig`in Örgütlenme İlkeleri

a) Antiemperyalist Lig, demokratik merkeziyetçilik ilkesine dayanır ve bu ilke tüm faaliyetleri faaliyetleri için belirleyicidir.

b) Antiemperyalist Lig, kendilerini antiemperyalist olarak tanımlayan ve AEL’nin program ve ilkelerini kabul eden tüm örgüt ve bireylerin katılımına açıktır. AEL, demokratik merkeziyetçilik ilkesini ve AEL’nin programını kabul eden tüm bireyleri ve örgütleri üye olarak kabul eder.

c) Antiemperyalist Lig demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak karar alma sürecine ve AEL’nin siyasi ve pratik yönergelerinin tanımlanmasına katılacaklardır.

d) Antiemperyalist Lig üyeleri, demokratik merkeziyetçilik çerçevesinde alınan kararları ve pratik çalışmaları sahiplenir ve kararlaştırılan siyasi, pratik ve örgütsel çalışmaların başarısı için sorumluluk bilinciyle hareket eder.

4) Antiemperyalist Lig`in örgütsel yapısı

a) Antiemperyalist Lig en yüksek organı AEL Kongresi’dir. AEL’nin programı, örgütsel mekanizması, işleyişi ve çalışma tarzı AEL Kongresi tarafından belirlenir.

b) Antiemperyalist Lig Kongresi her iki yılda bir toplanacaktır.

c) Antiemperyalist Lig, iki kongre arasındaki dönemde AEL Başkanı başkanlığında ve demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre seçimlerle oluşturulacak AEL Merkezi Liderlik Komitesi tarafından yönetilecek ve yönlendirilecektir.

d) Antiemperyalist Lig, örgütlü olduğu ülkelerin genişlemesine paralel olarak bölgesel düzeyde alt komiteler kurmayı amaçlamaktadır. Mevcut üyelik yapısında Latin Amerika ve Avrupa AEL Bölge Komiteleri bulunmaktadır. Bölgesel komitelerinin başkanları, AEL’nin merkezi yönetim organının bir parçasıdır.

e) Antiemperyalist Lig`in bölgesel komitelerinin başkanları, LAI’nin merkezi yönetim organının bir parçasıdır.

f) Antiemperyalist Lig`in programında yer alan konularda komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlar AEL’nin merkezi yönetim organı ile koordinasyon içinde çalışır.

ANTİEMPERYALİST LİG VE MÜCADELE ALANLARI (HEDEFLERİ)

1) Antiemperyalist Lig; antiemperyalist, antikapitalist, antifaşist, antifeodal ve antibürokrat kapitalist bir oluşumdur. Emperyalizm, faşizm, ırkçılık, ayrımcılık ve her türden gericiliğin karşısında yer alır.

2) Antiemperyalist Lig; emperyalizme karşı en geniş birlikteliği savunur ve bunun gerçekleşmesi için mücadele eder.

3) Antiemperyalist Lig; haksız ve gerici savaşlara karşıdır. Emperyalist güçlerin kendi aralarında ve uşakları aracılığıyla yürüttükleri işgal ve paylaşım savaşlarına karşı Proleter enternasyonalizmi ilkesine uygun tavır alınmasını savunur.

4) Antiemperyalist Lig; emperyalistler ve gerici egemen sınıfların birbirlerine ve halklara karşı oluşturdukları her türden askeri ve ekonomik ittifaklara (NATO, IMF, DB, AB, BM, BRİCS vs) karşıdır. Bu birliklere karşı mücadeleyi, antiemperyalist mücadelenin önemli hedeflerinden biri olarak görür.

5) Antiemperyalist Lig; emperyalizme ve uşaklarına karşı sosyal ve ulusal bağımsızlık mücadelelerini kabul eder ve destekler. Antiemperyalist Lig; emperyalistler ve uşaklarının ideolojik, politik, ekonomik, askeri ve kültürel baskı ve saldırılarına karşı dünya proletaryasının ve ezilen halkların mücadelesinin destekçisi ve bir parçasıdır. Antiemperyalist Lig; devrimci kurtuluş mücadelelerini, özellikle halk savaşlarını ve emperyalist işgallere karşı ulusal kurtuluş savaşlarını güçlü bir şekilde destekler.

6) Antiemperyalist Lig; sosyal,ulusal ve demokratik kurtuluş mücadelesi yürüten komünist, devrimci ve demokrat tutsakların ve savaş esirlerinin yanındadır ve tüm olanaklarıyla destekler.

7) Emperyalizm baştan sona bütünlüklü olarak gericiliktir. Bu gerici sistemin doğası ekonomik, politik ve sosyal krizleri üretir. Emperyalist sistemin krizler üreten yapısı kaçınılmaz olarak egemen yapının ve etki altına aldığı toplumun bir kesiminin militaristleşme ve faşistleşme eğilimini geliştirir.

Antiemperyalist Lig; halklar üzerinde baskı kurmak ve kontrol amaçlı işlevlendirilmiş olan egemen yapının şiddet aygıtlarına (asker, polis, istihbarat vb.) ve kitlelerin yaşamında hakim kılınmaya çalışılan her türden gericiliğe karşı mücadele eder.

8) Antiemperyalist Lig; işçi sınıfının güncel ve tarihsel misyonunu tanır. İşçi sınıfına yönelik sömürüyü artıran, örgütsüzlük dayatarak sermayenin karşısında dağınık ve güçsüz olmasını hedefleyen politikalara karşı durur. İşçi sınıfının ekonomik, demokratik hak ve taleplerinin dile getirildiği ve bu talepler için birlikte mücadelenin örgütlendiği sınıf sendikalarını destekler. Sınıf sendikacılığının ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini, sınıf dayanışmasını gerçekleştirmek için çaba içerisinde olur. Teslimiyetçi ve sınıf uzlaşmacı sarı sendikalar içinde sınıf sendikacılığını hakim hale getirme mücadelesini benimser.

9) Antiemperyalist Lig; feodal, yarı-feodal ve kapitalist-emperyalist sömürü ve talana karşı yoksul ve topraksız köylülerin ve tarım emekçilerinin haklarını savunur. Antiemperyalist Lig; “Topraksızlar İçin Toprak” sloganını yanında bir bütün köylüler üzerindeki yarı-feodal ve emperyalist tahakkümü ortadan kaldıracak toprak devrimini benimser. Tüm büyük toprak sahiplerinin ve toprak ağalarının devrimci yollarla yok edilmesi için verilen mücadeleleri destekler.

10) Antiemperyalist Lig; emperyalistler ve uşak, işbirlikçi egemen sınıflar tarafından uygulanan ayrımcılık, ırkçılık ve ulusal baskıya karşı mücadele eder. Ulusal azınlıklar ve ezilen Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkını kayıtsız, şartsız savunur.

11) Antiemperyalist Lig; dinsel, mezhepsel inançlara yönelik, baskıya ve yok saymaya karşı durur ve bunu demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak ele alır.

12) Antiemperyalist Lig; ataerkil baskı altında yaşayan, sınıfsal sömürünün yanı sıra kadın oldukları için de ayrıca ezilen ve baskı altında tutulan işçi ve emekçi, yoksul köylü kadınların özgürleşmesine yönelik tüm çabaları destekler. Kadının gerçek anlamda özgürleşmesinin tüm ezilenlerin özgürleşmesiyle gerçekleşebileceğine inanır, tüm çabası bunu gerçekleştirmeye hizmet eder.

13) Antiemperyalist Lig, kişilerin cinsel eğilimleri nedeniyle baskı altına alınmasına ve ezilmesine karşı çıkar ve bunu demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görür.

14) Antiemperyalist Lig, halk gençliğini antiemperyalist mücadelenin çok önemli bir parçası olarak görür ve onların antiemperyalist mücadelede aktif rol almaları için çaba gösterir.

15) Antiemperyalist Lig, genel olarak eğitim hakkını savunur. Özellikle, ezilen ve yoksul gençlerin eğitime erişiminin önündeki engellerin kaldırılması için mücadele eder. Antiemperyalist Lig, eğitimin bilimsel ilkeler çerçevesinde ve halkın hizmetinde verilmesi gerektiğini savunur. Eğitimin bir meta olarak görülmesine karşı çıkar.

16) Antiemperyalist Lig, tüm halkların ve ulusların demokratik ilerici kültürünün özgürce gelişmesi için mücadele eder ve özellikle ezilen ulusların ulusal kültürünü geliştirmeye yönelik tüm çabaları destekler.

17) Antiemperyalist Lig; çocuk işçiliğinin yasaklanması mücadelesini önemli görevlerinden biri olarak tanımlar.

18) Antiemperyalist Lig; İnsanların en temel haklarından olan sağlıklı, yaşanabilir konut hakkı için mücadele eder ve bu hakkın elde edilmesi için verilen mücadeleleri destekler.

19) Antiemperyalist Lig; ilaç tekellerinin işlediği tüm suçlara karşı mücadele ederken aynı zamanda, tüm ezilen sınıf ve tabakaların bu temel hakka koşulsuz ve parasız olarak ulaşabilmesi için mücadele eder.

20) Antiemperyalist Lig, göçmenleri göç ettikleri ülkelerde ayrımcılığa, şovenizme ve ırkçılığa, zulme, baskıya karşı korumak için mücadele eder.

Antiemperyalist Lig; emperyalist yıkımdan kaynaklanan göçleri bir hak olarak kabul eder ve aynı zamanda emperyalizmin neden olduğu göçün sebep ve sonuçlarıyla mücadele eder.

21) Antiemperyalist Lig; çevre hareketinde antiemperyalist hedefleri doğrudan temsil eder.

Antiemperyalist Lig; insanla birlikte tüm canlıların yaşam alanlarının ve doğanın daha fazla kar uğruna tahrip edilmesine karşı mücadele eder. Çevre sorununda halkın refahı, yaşam alanlarının savunulmasını ilk sıraya koyar. Doğal çevrenin tahribatının yanı sıra, köylülerin ve yerli halkların geleneksel yaşam alanlarını yok eden emperyalist mega projelere ve yerli halklara yönelik her türden baskıya karşı mücadele eder.

Previous post AEL KURULUŞ KOMİTESİ’NDEN KAMUOYUNA ÇAĞRI
Next post ANTİEMPERYALİST LİG İDEOLOJİK VE POLİTİK İÇERİK